Purple Velvet Swarovski Hotfix Rhinestones

Item number
Purple Velvet Hotfix
Size:
No